FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings- samenwerking

Role: 
Secretariaat B-FAST - Algemene coördinatie
Address: 
Karmelietenstraat 15 1000 Brussel
Tel: 
+ 32 2 501 81 11


Buitenlandse Zaken en B-FAST


1. Met het Koninklijk Besluit van 28 februari 2003 creëerde de Belgische Regering een interdepartementale coördinatie en een ondersteunende permanente structuur om op een adequate manier noodhulp te verlenen bij rampen in het buitenland. Deze permanente structuur draagt de naam B-FAST: Belgian First Aid and Support Team

Deze interdepartementale coördinatie verenigt de betrokken partnerdepartementen: de Eerste Minister, de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Defensie, de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Volksgezondheid en de Leden van de Regering bevoegd voor Begroting en Ontwikkelingssamenwerking.

De Minister voor Buitenlandse Zaken fungeert als Voorzitter van de interdepartementale coördinatie. De permanente structuur van B-FAST (het Secretariaat) is daarom ondergebracht bij de FOD Buitenlandse Zaken.

2. Het Koninklijk Besluit regelt eveneens de overlegstructuren, de besluitvorming en de werking van B-FAST.

2.1. De Coördinatieraad is samengesteld uit de Regeringsleden van de betrokken partnerdepartementen of hun plaatsvervangers en is het hoogste orgaan onder de Ministerraad. Tijdens de vergadering treedt de Minister van Buitenlandse Zaken of zijn plaatsvervanger op als Voorzitter van de Raad. De Directeur van het Secretariaat B-FAST fungeert als vast secretaris van de vergadering.
De belangrijkste eigenschappen en opdrachten van de Coördinatieraad zijn de volgende:
• De Raad komt minstens tweemaal per jaar bijeen.
• De Raad valideert beslissingen uit subalterne organen of geeft ze bepaalde opdrachten.
• De Raad beraadslaagt over hulpaanvragen uit andere landen en formuleert een voorstel aan de Ministerraad ingeval positieve evaluatie door de raad van de hulpaanvraag.
• De Raad duidt de verantwoordelijke aan die de Belgische hulpverlening in het rampgebied zal coördineren.

2.2. Het Planningscomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken partnerdepartementen. De vergadering van het comité wordt voorgezeten door de Directeur B-FAST. De voornaamste opdracht van dit comité is strategische ondersteuning bieden aan de Coördinatieraad. Het comité coördineert de operationele activiteiten van B-FAST en bereidt technische adviezen voor die dan worden voorgelegd aan de Coördinatieraad. Eventueel worden in de schoot van het comité tijdelijk technische werkgroepen opgericht (kledij, materiaal, e.a.) om voorafgaand onderzoek te verrichten. In de regel komt het Planningscomité maandelijks samen of wanneer de omstandigheden dit vereisen.

2.3. Het Adviescomité wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties (bijv. Rode Kruis) en experts in het domein van rampbestrijding. Deze leden worden voorgedragen door de Coördinatieraad. Het Adviescomité komt samen op vraag van de Directeur B-FAST en verstrekt technische adviezen inzake de hulpverlening door en werking van B-FAST.

2.4. De permanente structuur, het Secretariaat B-FAST, is toegevoegd aan de Diensten van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken en staat onder direct gezag van de Voorzitter van de Coördinatieraad. Het secretariaat bestaat uit 1 Directeur en twee ambtenaren, gedetacheerd door de FOD Buitenlandse Zaken. Tijdens operaties van B-FAST (hulpacties in het buitenland, organisatie van oefeningen en opleidingen) wordt dit secretariaat tijdelijk versterkt met verbindingsofficieren uit de betrokken partnerdepartementen. De voornaamste opdrachten van dit secretariaat zijn de algemene coördinatie (opvolging en eventuele uitvoering van de genomen maatregelen) en de voorbereiding van de besluitvorming.

2.5. Voor operationele activiteiten (hulpacties in het buitenland, organisatie van oefeningen en opleidingen) beschikt B-FAST over een detachement, bestaande uit de openbare hulpdiensten (Brandweer en Civiele Bescherming) van de FOD Binnenlandse Zaken en indien nodig aangevuld met medewerkers van Defensie (logistiek, communicatie, commando) en met vrijwilligers (paramedisch personeel en artsen) van de FOD Volksgezondheid. Conform de internationale afspraken en gebruiken wordt voor elk detachement een coördinator (Team Leader). Ingeval van hulpactie aan landen in nood wordt de Team Leader aangeduid door de Coördinatieraad, bij deelname aan oefeningen in binnen- en buitenland (meestal in samenwerking met internationale partners) wordt de Team Leader aangesteld door het Planningscomité. Internationale organisaties zoals de Verenigde Naties of de Europese Unie organiseren regelmatig opleidingen voor Team Leaders of andere functies in multinationale hulpacties. Deelname aan deze opleidingen door Belgische medewerkers of vrijwilligers wordt opgevolgd door het B-FAST Secretariaat in overleg met de betrokken partnerdepartementen.

3. De Minister van Buitenlandse Zaken en zijn administratie, de FOD Buitenlandse Zaken, zijn nauw betrokken met de opdracht (operaties in het buitenland), de besluitvorming (voorzitterschap) en de werking (secretariaat en coördinatie) van B-FAST. Naast de toegewezen personeelsleden, stelt de FOD Buitenlandse Zaken zijn diensten en zijn postennetwerk ter beschikking in het kader van de werking en de operaties van B-FAST.