FOD Budget & Beheerscontrole

Role: 
Ondersteuning
Address: 
Koningsstraat 138/b2 1000 Brussel
Tel: 
+ 32 2 212 37 11

FOD Budget en Beheerscontrole en B-FAST

De FOD Budget en Beheerscontrole heeft tot opdracht de Minister van Begroting bij te staan in de uitwerking, de uitvoering en de opvolging van de jaarlijkse uitgaven- en inkomstenbegrotingen van de federale Staat.

De Dienst Begeleiding Begroting voert in het bijzonder volgende opdrachten uit:
• hij onderzoekt de begrotingsvoorstellen ingediend door de departementen in het raam van de opmaak van de jaarlijkse begroting en gaat na of ze in overeenstemming zijn met de beslissingen van de Regering hieromtrent,
• hij brengt advies uit over elk voorontwerp van wet of ontwerp van besluit met budgettaire impact alvorens deze ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de Minister van begroting en de Ministerraad,
• hij ziet erop toe dat de toegekende kredieten niet worden overschreden (de Controleurs van de vastleggingen gaan na of de boekhoudkundige vastleggingen voorafgaan aan de juridische verbintenissen).

De jaarlijkse begrotingsvoorstellen van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bevatten aldus kredietlijnen voor de werkingskosten en de aankoop van roerende goederen van B-FAST.
De uitgaven van B-FAST worden aan voormelde adviezen en controles onderworpen.

De Dienst van de Federal Accountant (Fedcom) van de FOD B&B zorgt ervoor dat de uitgaven en de niet-fiscale ontvangsten van alle federale overheidsdiensten in de algemene boekhouding en in de begrotingscomptabiliteit geregistreerd worden.
Hij verzorgt eveneens de financiële en budgettaire rapportering van de federale administratie.
De uitgaven van B-FAST worden aldus geregistreerd in Fedcom, zowel in de algemene boekhouding als in de begrotingscomptabiliteit.